Đang gửi...
Top

Cơ hội nghề nghiệp

Nhân viên bảo hành hệ thống tủ điện

 • Phòng ban: Kỹ thuật
 • Số lượng:100
 • Ngày hết hạn:30/05/2019

Nhân viên bảo trì tủ điện

 • Phòng ban: Kỹ sư
 • Số lượng:200
 • Ngày hết hạn:30/05/2019

Nhân viên Bảo hành Hệ thống Tủ điện

 • Phòng ban: Hệ thống điện
 • Số lượng:233
 • Ngày hết hạn:05/06/2019

Nhân viên bào trì hệ thống sưởi Tòa nhà

 • Phòng ban: Bảo vệ
 • Số lượng:123
 • Ngày hết hạn:07/06/2019